Expo Cesc Homet
del 7 de febrer al 2 de març

Ploma d’escorça, cor artístic que rep el nom gràcies a les matèries que essent vives protegeixen el cos de l’au i de l’arbre, s’inspira en els antics i artesans útils per la comunicació gràfica i és així mateix una reflexió en vers la tutela dels tractats signats pels humans que per la seva consistència haurien de defensar els drets civils fonamentals, emparar la dels éssers vius i preservar els recursos naturals i que alhora de tot això és tenir-ne la consciència de salvaguardar constantment la seva fragilitat.

Expo Cesc Homet
del 7 de febrero al 2 de marzo

Pluma de corteza, corazón artístico que recibe el nombre gracias a las materias que siendo vivas protegen el cuerpo del ave y del árbol, se inspira en los antiguos y artesanos útiles por la comunicación gráfica y es así mismo una reflexión en verso la tutela de los tratados firmados por los humanos que por su consistencia tendrían que defender los derechos civiles fundamentales, amparar la de los seres vivos y preservar los recursos naturales y que a la vez de todo esto es tener la conciencia de salvaguardar constantemente su fragilidad.