Sketch Exhibition by MUSA (BCN)
del 18 de juny al 18 de juliol 2015
Inauguració 18 de juny de 19 a 22’30h
i una sessió de luxe amb Melon Ako

No són pocs els que pensen que el graffiti, l’art de donar estil a les lletres, és un mitjà creatiu molt limitat. Certament, molts se’n cansen. La repetició del propi nom i la cerca eterna de l’estil perfecte pot ser una carrera de la qual és fàcil cansar-se. Però a la Musa no l’hi cansa i això que és un dels corredors més avançats de l’escamot. Es tracta d’un dels escriptors – i parlem en masculí perquè al seu graffiti no hi ha hagut mai distinció sexual més enllà de l’al•legoria del nom – més longeus de Barcelona. Mestra al mur, però també al paper, ja que forma part d’aquest perfil d’escriptors per als quals l’esbós és una altra disciplina independent dins la cultura del graffiti. Un lloc tan especial com la botiga d’Impaktes Visuals de Sabadell acollirà la primera exposició d’esbosos d’aquesta escriptor de grafftis. Sí, una altra vegada, només lletres dibuixades però que a les seves formes amaguen tres dècades de feina i compromís, i un esperit infrangible
Al uno

No son pocos los que piensan que el graffiti, el arte de dar estilo a las letras, es una medio creativo muy limitado. Ciertamente muchos se cansan. La repetición del propio nombre y la búsqueda eterna del estilo perfecto puede ser una carrera en la que es fácil cansarse.
Pero a Musa no le cansa, y a pesar de ser de los corredores más avanzados del pelotón. Se trata de uno de los escritores -y hablamos en masculino por que en su graffiti nunca ha habido ninguna distinción sexual más allá de la alegoría del nombre- más longevos de Barcelona.
Maestra en el muro, pero también en el papel, ya que forma parte de ese perfil de escritores para los que el boceto es otra disciplina independiente dentro de la cultura del graffiti.
Un lugar tan especial como la tienda Impaktes Visuals de Sabadell será donde se acoja la primera exposición de bocetos de esta escritor de graffiti. Si, de nuevo nada más que letras dibujadas, pero que esconden en sus formas tres décadas de trabajo y compromiso y un espíritu inquebrantable.
Al uno

11403236_300984363359166_2094811359202372455_n