Inauguració
Dijous, 1 setembre 2022
Horari
17:00 a 22:00 h
Realitat!?
1 setembre - 8 octubre 2022
Fabian Zolar

La percepció de la realitat pot enganyar-nos. La realitat està sent abstreta davant dels nostres ulls i hi ha poques maneres d’escapar-se d’aquesta distorsió.
Què veus? Quina part juga la paraula com a primera fase de la manifestació d’aquesta realitat? Què és la força de la paraula en si mateixa?
Quan falten les paraules, la imatge parla.
L’artista de Graffiti Fabian Zolar presenta en aquesta exposició obres dels últims dos anys, els quals reflecteixen visualment aquestes i més preguntes sobre el present.
Al principi va ser el verb..

La percepción de la realidad puede engañarnos. La realidad está siendo abstraída ante nuestros ojos y hay pocas maneras de escaparse de esta distorsión.
Qué ves? ¿Qué parte juega la palabra como primera fase de la manifestación de esta realidad? ¿Qué es la fuerza de la palabra en sí misma?
Cuando faltan las palabras, la imagen habla.
El artista de Graffiti Fabian Zolar presenta en esta exposición obras de los últimos dos años, los cuales reflejan visualmente estas y más preguntas sobre el presente.
Al principio fue el verbo..

The perception of reality can fool us. Reality is being held back in front of our eyes and there are few ways of escaping this distortion.
What do you see? What part plays the word as the first phase of the manifestation of this reality? What is the strength of the word itself?
When words are missing, the image speaks.
Graffiti artist Fabian Zolar presents in this exhibition works from the last two years, which visually reflect these and more questions about the present.
At first it was the verb.