De l’11 al 30 de gener

Enric Font 2309 “Estranyes persones”

Després d’una llarga trajectòria d’artista d’estudi, el 2014 es llença a produir obra en l’espai carrer. Popularitza impactants imatges de torsos humans amb curioses emanacions i explosions variades.
Estranyes persones presenta una sèrie de collages sobre paper. Continua amb l’exploració personal al voltant de la perplexitat i l’estupor que caracteritzen els temps liquats que ens ha tocat viure.

 

De 11 al 30 de enero

Enric Font 2309 “Estranyes persones”

Después de una larga trayectoria de artista de estudio, el 2014 se lanza a producir obras en el espacio de la calle. Populariza impactantes imágenes de torsos humanos con curiosas emanaciones y explosiones variadas.

A “Extrañas personas” presenta una serie de collage sobre papel. Continua con la exploración personal alrededor de la perplejidad y estupor que caracterizan los tiempos liquados que nos ha tocado vivir.

 

 

From the 11th to the 30th of januray

Enric Font 2309 “Estranyes persones” (Stranger people)

After a long career as a studio artist, 2014 is about to produce work in the street space. It popularizes shocking images of upper human bodies with curious emanations and varied explosions.

“Stranger people” present a series of colages on paper. It continues with the personal exploration around the perplexity and stupor that characterizes the liquefied times that have us to live.