_ _ _ _ _ _ _ _ _

December 2010
Images m√ © s worth a thousand words, this is a tribute to exposici√≥ three years of the project florsss! completely destroyed
Sabadell City Council, the project has been selected to perform in the city chosen as Cultural Capital this year, all
once by the department of culture of Sabadell, the city has ignored and destroyed knowingly flower behind flower …

Desembre 2010	  Les imatges valen més que mil paraules, aquesta exposició es un homenatge a 3 anys del projecte florsss! destruit completament per  l'Ajuntament de Sabadell, el projecte ha sigut seleccionat per realitzar-se en la ciutat escollida com a Capital cultural d'aquest any, tot  un cop pel departament de cultura de Sabadell, la ciutat que ha ignorat i destruit amb coneixement de causa flor darrera flor...

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

November 2010
Women and men h√ ≠ flanges, andr√≤gins and androids p√ † par√≤dies and estuaries. For children and adults; for all vost√®s, aqu√ ≠ them.
√ © This is the story of the m√≥n rev√ © s toys not playing, the art of making art toys (including art and other games of its merchandising), not be large (about thirty cent√ ≠ meters) in mat√®ria escult√≤rica, with m√ © s ignoble mat√®ries: pl√ † stic, vinyl cartr√≥ fabric, resin …
Come and see, and because they are, play and place your bets with respect to these bets tamb√ © figurines that are sold. Maturity risk with innoc√®ncia, perqu√®, although paradoxical, nom√ © s can lose years per√≤ in any case their precious time.

Novembre 2010	  Dones i homes, híbrids, andrògins i androides, pàries i paròdies. Per a nens i grans; per a tots vostès, aquí ells. Aquest és el conte del món al revés, de les joguines per no jugar, de l'art de fer joguines amb art (entre aquests altres jocs de l'Art i el seu merchandising), de no fer-se gran (d'uns trenta centímetres) en matèria escultòrica, amb les més innobles matèries: plàstic, vinil, cartró, teixit, resina ... Passin i vegin, i ja que estan, juguin i facin les seves apostes al respecte d'aquestes apostes figuretes que també es venen. Arrisquin la seva maduresa amb innocència, perquè, encara que els resulti paradoxal, només podran perdre anys, però en cap cas el seu preuat temps.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

October 2010 “FACES Project” Faces Abstract meetings 2006/2010 Draft Cadaqu√ © sy streets of New York. Comen√ßat 2006 † est√ not yet finished. Hundreds (now 450) faces of different personalities and views from d, Aoun point of view, Äúamor√≥s,Äù: positive, cheerful and somewhat √ † Cides, start from everyday objects m√ © s an√ ≤nims around us, per√≤ radiate beauty and singularidat, is√≥n perqu√® cheerful laughter √âS medicine S.XXI. + Info: www.amorosphotogallery.com

Òscar-Amorós

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

 

September 2010
In Gustav glans and I con√ © Íxer d, Aoun curious way: a man was told to place m√ © dif√ ≠ s cil of l, Äôentrada al,Äôautopista Girona, I stopped and asked where going; Barcelona, he replied.
I try to guess where his accent √ © s with few words said and I fail. A conversation, that m,Äôexplica est√ † touring Europe; three months ago left his pa√ ≠ s.
He knows the Catalan culture, which I sorprèn.

setembre 2010	  En Gustav Glander i jo ens vam conéixer d’una forma ben curiosa: un home feia dit al lloc més difícil de l’entrada a l’autopista de Girona, jo vaig parar i li vaig preguntar on anava; Barcelona, va respondre ell. Intento endivinar de on és el seu accent amb les poques paraules que ha dit y no ho aconsegueixo. Entaulem una conversa, m’explica que està recorrent Europa; fa tres mesos que va sortir del seu país.  Coneix molt la cultura catalana, cosa que em sorprèn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Hero (Belgium)

Olivier Dressen, aka ¬’Hero¬ª √ © s designer freelance artist.
Work in the different sectors and audiovisual gr√ † Nos: ind√∫strial film, televisi√≥, bands, and c√≤mics ads. See the full extent of his talent as a producer of films, animator, web designer and storyboards …
Hero © t√ gift to express their creative inspiraci√≥ completely original concepts.

 

Olivier Dressen, aka «Hero» és un artista dissenyador freelance. Treballa dins dels diferents sectors audiovisuals i gràfics: film indústrial, televisió, bandes musicals, còmics i anuncis . Mostra tot l'abast del seu talent com a realitzador de films, animador, dissenyador de webs i storyboards... Hero té el do creatiu per expressar la seva inspiració completament amb conceptes originals.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

limited edition

The exposici√≥ √ © s the result of participaci√≥ artists gr√ Nos † in 1st announcement has been open since Impaktes Visual, creaci√≥ the center of Barcelona and the Scottish Arts Sabadell to promote screen printing as a resource art√ ≠ stic.
This exposici√≥ ser√ † rotating first Impaktes, despr√ © s in September and finally the Scottish one participant far√ † exposici√≥ an individual to test Cub Fine Arts (themselves decide during inauguraci√≥ day of what artists ser√ † and † he informar√ at the same time) during the month of April 2011-mar√ß.

L'exposició és el resultat de la participació d'artistes gràfics en la 1era convocatoria oberta que s'ha fet des de Impaktes Visuals, el centre de creació la Escocesa de Barcelona i Belles Arts de Sabadell per tal de promoure la serigrafia com a recurs artístic. Aquesta exposició serà rotativa, primer a Impaktes, després al setembre a l'Escocesa i finalment un dels participants farà una exposició individual al Cub d'assaig de Belles Arts (ells mateixos decidiran durant el dia de la inauguració, quin dels artistes serà i se'l informarà al mateix moment) durant el mes de març-abril del 2011.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

DirtyAntilogic says …
I think the artist freq√º√®nment √ © s person unless indicated by “explaining” his work pr√≤pia paradoxically the case of so many great artists who have died in total and many ru√Øna totally alienated per√≤ could be worth as an example because I say something mean about my life that I’m impressed m√ © s simple everyday for any hum√ † √ © beings, I find that reality √ © s © s m√ fant√ † stic there, and in any case √ © s possible that what I say has no sense, only finally earned ser√ † you see it with your own eyes.

DirtyAntilogic diu ... jo penso que freqüènment el mateix artista és la persona menys indicada per "explicar" la seva pròpia obra, paradoxalment, el cas de tants artistes genials que han mort en la ruïna absoluta i molts totalment alienats podria valer com a exemple però ja que he de dir alguna cosa sobre la meva dire que a mi m'impressiona la vida més simple i quotidiana de qualsevol ésser humà, trobo que la realitat és el més fantàstic que existeix, i en qualsevol cas és possible que el que dic no tingui cap sentit, el unic valgut finalment serà que ho vegis amb els teus propis ulls.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Litus Gallery

expo from 4 to 31 Març 2010
Litus meets their individual works in this first exposici√≥ making as an artist gr√ † fic. Presents a variety of styles and shows t√®cniques that characterize his extensive work, which is closely linked to its vocaci√≥ of aerografista and his work for enc√ † Position.
Artist Sabadell design studios gr√ † fic and il¬Σlustraci√≥ al,ÄôEscola Joso Barcelona aix√ ≠ begins a new stage to give con√®ixer his skill and exclusive designs made with aer√ ≤graf.
www.aerografialitus.com

 

expo del 4 al 31 de Març de 2010 Litus reuneix les seves obres en aquesta primera exposició individual que fa en qualitat d'artista gràfic. Ens presenta una mostra variada d'estils i de tècniques que caracteritzen la seva extensa obra, la qual va molt lligada a la seva vocació d'aerografista i als seus treballs per encàrrec. Artista de Sabadell amb estudis de disseny gràfic i il·lustració a l’Escola Joso de Barcelona, inicia així una nova etapa per donar a conèixer la seva habilitat i exclusivitat de dissenys realitzats amb aerògraf. www.aerografialitus.com

_ _ _ _ _ _ _ _ _

4 to February 27, 2010
Grafftastics √ © s demostraci√≥ √ © s possible that understanding when there di√ † leg. Members of the associaci√≥ of graffiti writers who d√≥na name to exposici√≥ have accepted enc√ † Position of work in a work that reflects their personal visi√≥ color-concept “amarillo medio”

del 4 al 27 de febrer de 2010 Grafftastics és la demostració de que és possible l'enteniment quan hi ha diàleg. Els membres de l'associació d'escriptors de graffiti que dóna nom a l'exposició, han acceptat l'encàrrec de treballar una obra en la que es reflecteixi la seva visió personal del color-concepte "amarillo medio"