_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Florsss Expo! presentació Florsss and book! by Werens

December 17, 2009
January 30, 2010
… In a meticulous and relentless work, pr√≤pia d, Aoun botx√ ≠ d, Äô√®poques we think it passes, those who have been invested arbitr√ † sarily censors l, Äôart urb√ †, em√®s have sent√®ncia and the rejection of each of the works that you see in the pages p√ † d, Äôaquest book. One after l, Äôaltra without excepci√≥, these flowers have been torn d, Äôarrel nom√ © s were created. Aqu√ ≠, per√≤, d, Äôaquestes flowers that never wilt s,Äôhan reached, n,Äôha rom√ † is a witness …

 

del 17 de desembre del 2009  al 30 de gener del 2010 ...En una tasca meticulosa i sense treva, pròpia d’un botxí d’èpoques que pensem ja passades, els que han estat arbitràriament investits censors de l’art urbà, han emès la sentència i el rebuig cap a cada una de les obres que podeu veure en les pàgines d’aquest llibre. Una rera l’altra i sense excepció, aquestes flors han estat arrancades d’arrel només ser creades. Aquí, però, d’aquestes flors que mai s’han arribat a pansir, n’ha romàs un testimoni...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

blood&bricks

blood&bricks

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Muses by Conrad Roset

from 3 to 30 September 2009
Conrad Roset is a young il¬Σlustrador Terrassenc. For some years he combines his studies of Fine Arts with different col¬Σla-boracions several design studios, publishers and advertising agencies. He currently works as il¬Σlustrador by the firm Zara.
This exposici√≥ shows a collection of his work m√ © s personal and ambitious called “muses”. In this trav√ © s tries to explore the different body shapes femen√ ≠ mitjan√ßant the combinaci√≥ different t√®cniques and supports.
Conrad presents a half m√≥na cam√ ≠ between sensuality and innoc√®ncia.
www.conradroset.blogspot.com
www.conradroset.carbonmade.com

 

del 3 al 30 de setembre de 2009 En Conrad Roset es un jove il·lustrador Terrassenc. Des de fa uns anys compagina els estudis de Belles Arts amb diferents col·la-boracions per diversos estudis de disseny, editorials i agencies de publicitat. Actualment treballa com a il·lustrador per la firma Zara. En aquesta exposició ens mostra un recull de la seva obra més personal i ambiciosa anomenada "muses". A través d'aquesta intenta explorar les diferents formes del cos femení mitjançant la combinació de diferents tècniques i suports. En Conrad ens presenta un món a mig camí entre la sensualitat i la innocència. www.conradroset.blogspot.com www.conradroset.carbonmade.com

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sidral of Henry Saiz

from 2 to 31 July 2009
Designer, artist and teacher, combines design projects and with its STIC ≠ art√ vocaci√≥ did√ † Practice for various design schools id,Äôarts. L, Äôexposici√≥ √ © s a compilation of the latest work pl√ † elastic enrolled in proc√ © sd,Äôevoluci√≥ pict√≤rica tem√ † policies towards industrial urbanites and flat imprimades on new media and materials. This rethinking √ © sl,Äôinici d, Aoun new stage pict√≤rica that s,Äôallunya increasingly m√ © s weight paint and representaci√≥ pl√ † elastic and commitment to the shape, material and sensaci√≥. The support takes center stage as a vehicle is,Äôarticula fundamental significaci√≥ of l, Äôobra.
+ Info artist: http://www.enricsaiz.com/art.swf

 

del 2 al 31 de juliol de 2009 Dissenyador, artista i professor, compagina els projectes de disseny i els artístics amb la seva vocació per la didàctica a diferents escoles de disseny i d’arts. L’exposició és un recull de la darrera obra plàstica inscrita en un procés d’evolució pictòrica cap a temàtiques industrials, urbanites i planes, imprimades sobre nous suports i materials. Aquest replantejament és l’inici d’una nova etapa pictòrica que s’allunya cada cop més del pes de la pintura i la representació plàstica i aposta per la forma, el material i la sensació. El suport pren protagonisme i s’articula com a vehicle fonamental de la significació de l’obra. + Info de l'artista: http://www.enricsaiz.com/art.swf

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Little Red Riding Hood by Charles Perrault

from 4 to 30 June 2009
reflections
Here are a few thoughts on versió Perrault 1967, the first versió written, from the tradició oral literature.
Enter the morality història:
Moraleja
See you Aqu√ ≠ that teens, especially the se√ ± oritas, hechas well, kind and lovely Deben not in ≠ r o√ Anyone with complacency, and is not due extra√ ± eza ver muchas the lobo who are making . Y digo el lobo, bajo su wrap barbed todos are not of equal cala√ ± a Los hay with no little ma√ ± a, silent, without hate or bitterness, which secretly patients with sweetness were to be of the damsels hasta las casas y in the streets; m√ ° s bien sabemos that the alagadores between todos los lobos ¬ ° ay! are the m√ ° s fierce.

 

del 4 al 30 de juny de 2009 Reflexions Aqui van unes quantes reflexions sobre la versió de Perrault de 1967, la primera versió escrita, provinent de la literatura de tradició oral.  Introdueix la moralitat a la història: Moraleja Aquí vemos que la adolescencia, en especial las señoritas, bien hechas, amables y bonitas no deben a cualquiera oír con complacencia, y no resulta causa de extrañeza ver que muchas del lobo son la presa. Y digo el lobo, pues bajo su envoltura no todos son de igual calaña: Los hay con no poca maña, silenciosos, sin odio ni amargura, que en secreto, pacientes, con dulzura van a la siga de las damiselas hasta las casas y en las callejuelas; más, bien sabemos que los alagadores entre todos los lobos ¡ay! son los más fieros.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hello Karambola and Imanol XTRM

from 2 to 30 April 2009
Imanol XTRM s√≥n and two restless young who share their afici√≥ for drawing and painting. As conseq√º√®ncia have done several murals together and are organizing projects com√∫. One of these √ © sl,Äôexposici√≥ presented to Impaktes Visual d, Äôabril 2 to 30, this being the first performing together. Each sample individual works, including paintings per√≤ up playing with background elements. This will create a group, where individualism disappears and draw a hist√≤ria told trav√ © s of pictures.

 

del 2 al 30 d'abril de 2009 Imanol i Xtrm són dos joves inquiets que comparteixen la seva afició pel dibuix i la pintura. Com a conseqüència, han realitzat diversos murals junts i estan organitzant projectes en comú. Un d'aquests és l’exposició que presenten a Impaktes Visuals del 2 al 30 d’abril, sent aquesta la primera que realitzen conjuntament. Cadascun d'ells mostra obres individuals, però integren els quadres entre ells jugant amb elements de fons. D'aquesta manera creen un conjunt, on desapareix l'individualisme i dibuixen una gran història explicada a través dels quadres.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Matilda and masked Werens

The Matilda Matilda the objects are hidden in various containers and-mask to hide his expressions. Until now, Matilda were characterized by their long eyelashes and mouths tor√ßades. Now it is up to the viewer to figure out what feelings hidden in each one of them. The colors s√≥n protagonists this time. The red, green, orange …. m√ © s say a thousand words. If aixequ√ © ssim these masks descobrir√ ≠ qu√® I think every one of them, per√≤ √ © s visitors who did she imagine. The masked the Werens ironically portray us as we live to ourselves, hidden emmascarats,Ķ strange beauty il,Äôexuber√ † nce offered life. S,Äôentrevegin not our thoughts nor do we rat eyes. , ÄúS√≥c as a vosaltres,Äù m√ © s herd d, Äôalienats that s,Äôha became the first m√≥n.

És a l’espectador a qui s’invita a reflexionar sobre un mateix i la seva màscara. Sense por!!!!
Esmeralda gó-go

Les Matildes de la Matilda es presenten ocultes en diversos objectes-contenidors i les emmascaren per tal d'amagar les seves expressions. Fins ara, les Matildes es caracteritzaven per les seves llargues pestanyes i boques torçades. Ara li pertoca a l'espectador esbrinar quin sentiment amaga cada una d'elles. Els colors són els protagonistes aquesta vegada. El vermell, el verd, el taronja.... diuen més que mil paraules. Si aixequéssim aquestes carotes descobriríem què pensa cada una d'elles, però és el visitant qui s'ho ha d'imaginar. Les emmascarades del Werens ens retraten amb ironia com vivim cap a nosaltres mateixos, amagats, emmascarats… estranys a la bellesa i l’exuberància que ens ofereix la vida. Que no s’entrevegin els nostres pensaments ni ens delati la mirada. “Sóc com vosaltres” un més del ramat d’alienats en que s’ha convertir aquest primer món. És a l’espectador a qui s’invita a reflexionar sobre un mateix i la seva màscara. Sense por!!!! Esmeralda gó-go

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

“Color formless” Gerard Torres

“It is impossible to think that the color may not be accompanied by a pre-established forms consciously because we think there is between color and shape relaci√≥ m√∫tua inevitable and eternal nature. This exhibition offers a point reflexi√≥ on this duality as existential breaking his t√≤pic. ”
Based on that there is no free color without any way, I wanted to approach this work as the basis for a painting purely conceptual. Normally customs emp√ ≠ rich tend to think that the color is merely a concept that makes us turn our senses as aix√ ≠ retinas, either by vibraci√≥ to ring for sentiment, balance, est√®tica. . whatever way there is excempte because it is part of another concept.

" Es impossible pensar que el color no pot anar acompanyat de una forma preestablerta ja que conscientment pensem que entre color i forma existeix una relació mútua, inevitable i eterna per naturalesa. En aquesta mostra proposo un punt de reflexió sobre aquesta dualitat tan existencial i el trencament del seu tòpic. " Partint de que no existeix cap color lliure sense forma alguna, he volgut enfocar aquesta obra com a base de una pintura purament conceptual. Normalment per costums empírics tendim a pensar que el color es merament un concepte que ens fa activar els nostres sentits així com les retines, sigui per vibració, per timbre, per sentiment, equilibri, estètica.. sigui com sigui la forma hi es excempte ja que es part de un altre concepte.