_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Joan Virgili

From 6 to 22 November 2008
Imagine Expo. John Virgil, ‘Imagine’, elements, cosmovisi√≥, other realities …
John Virgil presents in digital painting, made in t√®cnica mixed ink on canvas acr√ ≠ cash within the par√ † meters abstracci√≥ in l√ nests with a clear din√ ≠ † little composition that stands out for its ease in showing all√≤ not seen it nourishes reality. √ © s all true per√≤ simultaneously √ © s il¬Σlusi√≥, mirage, permanent energy circulaci√≥, perqu√® live in a multidimensional evid√®ncia. Energy, according to their degree of subtlety, and are represented in different dimensions.

 

Del 6 al 22 de novembre del 2008 Expo Imagina. Joan Virgili, 'Imagina', elements, cosmovisió, altres realitats... Joan Virgili, presenta pintura en suport digital, realitzada en tècnica mixta, tinta i acrílic sobre tela, dins dels paràmetres de l'abstracció, en línia amb una clara dinàmica compositiva que destaca per la seva facilitat en mostrar allò que no es veu i que nodreix la realitat. Tot és real, però, alhora, és il·lusió, miratge, energia en permanent circulació, perquè vivim en una evidència multidimensional. Les energies, segons el seu grau de subtilitat, es troben i es representen en diferents dimensions.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lake (Berlin)

 

From 9 to 31 October 2008
Lake was n√ © Íxer to Berl√ n ≠ East in 1979. He was lucky to live the first 11 years of his life in a capitalist pa√ ≠ s not. In 1992 began the m√≥n Graffiti since 1996 and lives of his paintings, mostly painted on the wall. He has worked in various pa√Øsos such as Germany, Canad√ †, M√®xic, Chile … and tamb√ © worked different styles. A Lake, Graffiti serves as a weapon to express their acci√≥-reacci√≥ against situci√≥ art in m√≥n today.

Del 9 al 31 d'Octubre del 2008 Lake va néixer a Berlín-Est al 1979. Va tenir la sort de viure els primers 11 anys de la seva vida en un país no capitalista. Al 1992 es va iniciar en el món del Graffiti i des del 1996 viu de les seves pintures, principalment pintades sobre paret. Ha treballat a diversos països com ara a Alemanya, Canadà, Mèxic, Xile, ... i també ha treballat diferents estils. A Lake, el Graffiti li serveix com a arma per expressar la seva acció-reacció contra la situció de l'art en el món actual.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Face to Face Werens Puig Exhibition & Silvano bruscella

Back
Werens Puig Silvano Bruscella
From 5 to September 27, 2008
Expo Face to Face
Impaktesvisuals began a period of activities related to domestic and foreign galleries to include more styles and emerging artists. Face to face is the first thing that is done in our gallery in October and exported to Italy, specifically in Calcata (Viterbo).

back Werens Puig and Silvano Bruscella From 5 to September 27, 2008 Expo Face to Face ImpaktesVisuals began a period of activities related to domestic and foreign galleries to include more styles and more emerging artists. Face to face is the first carried out in our gallery in October and is exported to Italy, specifically to Calcata (Viterbo).

 

back Werens Puig and Silvano Bruscella From 5 to September 27, 2008 Expo Face to Face ImpaktesVisuals began a period of activities related to domestic and foreign galleries to include more styles and more emerging artists. Face to face is the first carried out in our gallery in October and is exported to Italy, specifically to Calcata (Viterbo).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ROCK THE WALLS El XupetNegre (Bcn)

5 to 28 June 2008
Elxupetnegre √ © s an icon that represents a pacifier in black. Appears in the streets of Barcelona in 1987, initially nom√ © s painted marker and painted for two years throughout the city and its surroundings. S√≥n the early years of graffiti in BCN, although this word © gaireb√ not known or used, simply says … let’s paint the street.

del 5 al 28 de juny de 2008 Elxupetnegre és una icona que representa un xumet de color negre. Apareix als carrers de Barcelona el 1987, al principi només pinta amb retolador, i durant dos anys pinta per tota la ciutat i els voltants. Són els primers anys del graffiti a BCN, encara que aquesta paraula gairebé no es coneix ni s'utilitza, simplement es diu: anem a pintar... al carrer.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXPO Masive & Treze  (Sabadell)

from 2 to 19 July 2008
They say that time is a √ © √ © beings living and art, so tied to the passage of clockwise tamb√ it © √ © s. These two artists we make it clear that the expo presented Impaktesvisuals for two reasons: the evoluci√≥ of art in its forms and in tecnol√≤giques it√®cniques minute and forty-i- four seconds achievements of works that form il¬Σlusi√≥ drawing drawings by the film showing. Aix√ ≠ show that support tecnol√≤gic and new tend√®ncies art√ ≠ sticas nom√ © ss√≥n excuse to create and destroy the taste of the artist and nothing helps: © nom√ s good ideas that accompanied the results s√≥n penetrate fam√≥s minute that moves the universe.
Led.

del 2 al 19 de juliol de 2008 Diuen que el temps és un ésser viu i que l'art, tan lligat al pas de les agulles del rellotge també ho és. Aquests dos artistes ens ho deixen clar en l'expo que presenten a impaktesvisuals, per dos motius: l'evolució de l'art en les seves vessants tecnològiques i tècniques i en el minut i quaranta-i-quatre segons de consecucions d'obres que formen la il·lusió del dibuix fent dibuixos del film que presenten. Així demostren que el suport tecnològic i les noves tendències artístiques només són l'excusa per crear i destruir al gust de l'artista i que res ajuda: només les bones idees acompanyades dels resultats són les que penetren el famós minuter que mou l'Univers. Led.

Expo Masive & Treze “Step by Step”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Miniprints

01 Christian Lake (Berlin) 02 Daniel Berdala (Barcelona) 03 Sergi Migres (Sabadell) 04 Munsa (Sabadell) 05 Gemma Balaguer 06 Pas(Sabadell) 07 Ronwe (Sabadell) 08 Ma Paulina Morgan (Chile) 09 Antonio Laguna (Castilla) 10 Iñaki Alberdi (Bergara)11 Esme Gonzalez (Mondragon)12 Betania Zacarias (Buenos Aires)13 Xanu (Barcelona) 14 Dante Alberto (Monterrey) 15 David Dario (Mexico) 16 Luciana Portanpiero (Buenos Aires) 17 And3 (Sabadell) 18 Treze (Sabadell) 19 Otica (Madrid) 20 Skount (Càdiz) 21 Esther (Sabadell) 22 Uner (Sabadell) 23 Enrik 24 Susanna Molina (Terrassa) 25 Eva Priego (Terrassa) 26 Iron Type (Buenos Aires) 27 Marin (Granada) 28 Antonio Gonzalez (Sabadell) 29 Tini (Terrassa) 30 Gonzalo Rute (Madrid) 31 Aniol (Sabadell) 32 Ma Mercè Pi (Sabadell) 33 Jonathan Worm (Terrassa) 34 Domingo Gris (Barcelona) , 35 Tamás Pál (Budapest) 36 Bone (Sabadell)
37 Masive (Sabadell) 38 Guido (Chile) 39 Oscar Rocabert (Sabadell) 40 Aldana Aramburu (Buenos Aires) 41 Joan Virgili (sabadell)42 Carolina Primus Plubins (Madrid) 43 Sucede (Barcelona) 44 Maria Pia Moure (Chile-Itàlia) 45 Trepax (Barcelona) 46 Cecilia Llop (Barcelona)47 Berta Puig (Sabadell) 48 Matilda (Sabadell) 49 Werens (Sabadell) 50 Joan Caralt (L’Escala) 51 Teresa Pampalona (Sabadell) 52Antonia Bargas (Mallorca) 53 Edelweiss Lopez (Santander) 54 Etika (Sabadell) 55 Daniela Lunardini (Italia) 56 Izaskun Alvarez (Euskadi) 57 Crok (Sabadell) 58 Mural (Buenos Aires) 59 Jesus Led (Matadepera) 60 Alberto Carmona

01 Christian Lake (Berlin) 02 Daniel Berdala (Barcelona) 03 Sergi Migres (Sabadell) 04 Munsa (Sabadell) 05 Gemma Balaguer 06 Pas(Sabadell) 07 Ronwe (Sabadell) 08 Ma Paulina Morgan (Chile) 09 Antonio Laguna (Castilla) 10 Iñaki Alberdi (Bergara)11 Esme Gonzalez (Mondragon)12 Betania Zacarias (Buenos Aires)13 Xanu (Barcelona) 14 Dante Alberto (Monterrey) 15 David Dario (Mexico) 16 Luciana Portanpiero (Buenos Aires) 17 And3 (Sabadell) 18 Treze (Sabadell) 19 Otica (Madrid) 20 Skount (Càdiz) 21 Esther (Sabadell) 22 Uner (Sabadell) 23 Enrik 24 Susanna Molina (Terrassa) 25 Eva Priego (Terrassa) 26 Iron Type (Buenos Aires) 27 Marin (Granada) 28 Antonio Gonzalez (Sabadell) 29 Tini (Terrassa) 30 Gonzalo Rute (Madrid) 31 Aniol (Sabadell) 32 Ma Mercè Pi (Sabadell) 33 Jonathan Worm (Terrassa) 34 Domingo Gris (Barcelona) , 35 Tamás Pál (Budapest) 36 Bone (Sabadell) 37 Masive (Sabadell) 38 Guido (Chile) 39 Oscar Rocabert (Sabadell) 40 Aldana Aramburu (Buenos Aires) 41 Joan Virgili (sabadell)42 Carolina Primus Plubins (Madrid) 43 Sucede (Barcelona) 44 Maria Pia Moure (Chile-Itàlia) 45 Trepax (Barcelona) 46 Cecilia Llop (Barcelona)47 Berta Puig (Sabadell) 48 Matilda (Sabadell) 49 Werens (Sabadell) 50 Joan Caralt (L’Escala) 51 Teresa Pampalona (Sabadell) 52Antonia Bargas (Mallorca) 53 Edelweiss Lopez (Santander) 54 Etika (Sabadell) 55 Daniela Lunardini (Italia) 56 Izaskun Alvarez (Euskadi) 57 Crok (Sabadell) 58 Mural (Buenos Aires) 59 Jesus Led (Matadepera) 60 Alberto Carmona

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

OVNI I ZOSEN (Terrassa i Bcn)

† Gal√ xia Paper
13 març 5 April 2008
Exploring remote
discover galaxies paper
unreal visions of space
èssers perspectives and colors
on√ ≠ that invade this rich universe.
of UFO & Zosen. Sumergits between collage, colored cardboard pieces and carry us visió a comprehensive new dimensió

 

Galàxia de paper Del 13 de març al 5 d'abril del 2008 Explorant llocs remots descobrim galaxies de paper visions espacials d'irreals perspectives i èssers de colors que invaeixen aquest oníric univers. d' OVNi & ZOSEN. Sumergits entre collage, cartrons i trossets de colors ens transporten una visió integral de la seva nova dimensió

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oski i Judith (Amsterdam)

ROAD PROJECT
During m√ © s 15 years l, ÄôOski and Judith have traveled numerous times to places inaccessible m√ © s deep Europe. Using majorit√ sarily roads secund√ † † ries that have led to surprising places, they have been collecting informaci√≥ that has inspired to undertake this s√®rie. While photos of l, ÄôOski s√≥n meetings and elaborated far, Judith accumulated impressions despr√ © s form layers of his collages

PROJECTE RUTA Durant més de 15 anys l’Oski i la Judith han viatjat en nombroses ocasions als llocs més inaccessibles de la Europa profunda. Utilitzant majoritàriament carreteres secundàries que els han portat a llocs sorprenents, han anat recollint informació que els ha inspirat a portar a terme aquesta sèrie. Mentre les fotos de l’Oski són trobades i el.laborades al moment, la Judith acumula impressions que després formaran les capes dels seus collages

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXPO SER, ESTAR I SEMBLAR  de Jes√∫s Led i Victoria Rovira (Sabadell)

Led making portraits of people from their environment today, contemporary, are for him a sample of the discovery that he gradually making m√≥n. Pallets narrow color and spatial composici√≥; lets in air between characters ≠ a good student aix√ ambientaci√≥.
The influ√®ncies m√ © s direct as an artist self-did√ † CTIC has been fed s√≥n of great painters like Caravaggio, Vel√ ° zquez, Sorolla, Fortuny, Hopper Barcel√≥. .. and a long etc√ © tera.

Els retrats de Led que fa de personatges del seu entorn, dels nostres dies, contemporanis, son per ell una mostra del descobriment que mica en mica va fent del món. Paletes estretes de colors i molta composició espaial; deixa penetrar aire entre els personatges estudiant així una bona ambientació. Les influències més directes com a artista auto-didàctic de les que s'ha alimentat són grans pintors com Caravaggio, Velázquez, Sorolla, Fortuny, Hopper, Barceló... i un llarg etcétera.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Albert Alsina (Sabadell)

February 22, 2008 8 març
Expo Alsina
Visual poetry made from everyday objects.
Processed or together with others, utensils without apparent relació acquire meaning, they begin to talk.
A sample of recent work by Albert Alsina, born in Sabadell 1974
Ties TALK
VAN FOR THE SCREW JOB
Needles spread, fed up with headaches, HAVE DECIDED be happy.
A BIRD OUT OF GÀBIA

Del 22 de febrer al 8 de març del 2008 Expo Alsina Poesia visual feta a partir d'objectes quotidians. Transformats o units uns amb els altres, estris sense relació aparent adquireixen significat, comencen a parlar. Una mostra de l'obra recent d'Albert Alsina, nascut a Sabadell l'any 1974 LES CORBATES PARLEN ELS CARGOLS VAN PER FEINA LES AGULLES D'ESTENDRE, FARTES DE MALDECAPS, HAN DECIDIT ESTAR CONTENTES. UN OCELL SURT DE LA GÀBIA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rubbish Prometevs Cristina (Sabadell) Videocreaction. and In Memoriam Fran Barrionuevo (Andorra) Videocreation.

1st Cycle Shorts
10 to 19 January 2008

1r Cicle de Curts del 10 al 19 de gener del 2008