_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

werens ORGÀNIC (Sabadell)

ORGÀNIC
the new expo Werens
December 13, 2006
January 31, 2007
Inauguració: Wednesday 13 18 22h
The leaves were emerging and growing intertwining themselves with others, finding their habitat to fill all space; we enter the new proposal artist sabadallenc Werens.
This series s√ © pict√≤rica repr√®n the thread of col.lecci√≥ where flowers were the protagonists, per√≤ vegetaci√≥ now has become the land of experimentaci√≥, and discover its nature.

 

ORGÀNIC la nova expo de Werens del 13 de desembre del 2006 al 31 de gener del 2007 Inauguració: dimecres 13 de 18 a 22h Les fulles van emergent, creixent i entrelligant-se unes amb altres, trobant el seu habitat fins a omplir tot l'espai; ens endinsem en la nova proposta de l'artista sabadallenc Werens . Aquesta série pictòrica reprèn el fil de la col.lecció on les flors eren les protagonistes, però ara la vegetació s'ha convertit en el terreny d'experimentació, i descobrirem la seva naturalesa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Expo ENCAIXA’T

9 November to 9 December 2006
Exposici√≥ of m√ © s works by 100 artists who participated in the convocat√≤ria Encaixa’t * Impaktesvisuals proposed.
* Recycling proposal based on an active case of MTN cartró

del 9 de novembre al 9 de desembre del 2006 Exposició de les obres realitzades per més de 100 artistes que han participat en la convocatòria Encaixa't* proposada per ImpaktesVisuals. * proposta de reciclatge actiu partint d'una caixa de cartró de MTN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Expo TIME  (Sabadell)

6 October to 4 November 2006
“Capa√ß moving art urb√ †
reduïts formats
Time makes his major works
Small samples of art ”
TIME
– It n√ Íxer © 1980, he comen√ßar m√≥n Graffiti in 1992.
© s m√ seven years later, in 1999, expanded its scope of personal col¬Σlaborant acci√≥ designs with lots of graffiti which currently develops like a fish to water.

 

del 6 d'octubre al 4 de novembre del 2006 "Capaç de traslladar l'art urbà en formats reduïts Time fa de les seves grans obres petites mostres d'art " TIME - Va néixer al 1980, va començar en el món del Graffiti al 1992. Set anys més tard, al 1999, va ampliar el seu camp d'acció a dissenys personals col·laborant amb multitud de Graffiters on actualment s'hi desenvolupa com a peix a l'aigua.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MATILDA (Laia Pampalona) Sabadell

from 1 to 30 September 2006
Inauguraci√≥: Thursday 31 August to 19 22’30h
“… among il¬Σlustraci√≥ and decoraci√≥, at a point in between the for√ßa balanced harmony of colors and shapes …”
The proc√ © s creaci√≥ a work √ © s movement. √âs a constant search of sensations and emotions, which, as s’avan√ßa in the cam√ ≠ experi√®ncia, creates his own language that serves as a vehicle to express and communicate.
If we followed the route of Matilda since its inception, we can notice and see that their language as their defining s’est√ † ≠ l√ Nies.
The characters and figures, which originally passed with the look innocentona attitude and expectation, transformed now car√ † CTER and safety. © s m√ step forward that shows the audacity of a fear passed.

 

de l'1 al 30 de setembre del 2006 Inauguració: dijous 31 d'agost de 19 a 22'30h "...entre il·lustració i decoració, en un punt entremig equilibrat per la força dels colors i l'harmonia de les formes..."  El procés de creació d'una obra és el moviment. És una recerca constant de sensacions i d'emocions, que, a mesura que s'avança en el camí de l'experiència, va creant un llenguatge propi que serveix de vehicle per expressar i comunicar. Si hem seguit el recorregut de Matilda des del seu inici, podem notar i veure que el seu llenguatge s'està definint com les seves línies. Els personatges i les figures, que, en un principi transmetien amb la mirada una actitud innocentona i d'expectativa, es transformen ara en caràcter i seguretat. Un pas més endavant que ens mostra l'atreviment d'una por superada.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

K.KINO (Iñaki Alberdi)

Expo “ZENbatZEN”
(contando, Sumando …..)
author k.kino (I√ ± aki Alberdi).
1 June to 4 July 2006
Inauguraci√≥: Thursday 1 June to 19 22’30h
Work gr√ † fico-pict√≥rica multidisciplinary † tem√ different policies, formats, supports, t√ © cnicas chronology.
“ZENbatZEN”
“The Man is a thinking being, but the great works, as it does not calculate the realized or Piensa.” Prof. Herriguel
kkino76@hotmail.com

Expo " ZENbatZEN " (contando, sumando.....) autor: k.kino (Iñaki Alberdi). de l'1 de juny al 4 de juliol del 2006 Inauguració: dijous 1 de juny de 19 a 22'30h Obra gràfico-pictórica multidisciplinar en diferents temàtiques, formats, soports, técniques i cronologia. "ZENbatZEN" "El hombre es un ser pensante, pero las grandes obras, las realiza cuando no calcula, ni piensa". Prof. Herriguel kkino76@hotmail.com

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kimo Osuna

from 6 to 31 July 2006
Inauguraci√≥: Thursday July 6 to 19 22’30h
An extreme intención
Sed de libertad
Juego de s√ ≠ mbolos
Giro with inesperados.
Fusión between Urban Art
and denounces ideológica.
Su esp√ ≠ rite is manifested
mediante soporte gr√ ° fico
shirts and paintings in expresivas
urbanitas for irreverent.
The world evolves … Y t√∫?
www.mono-logo.net

 

del 6 al 31 de juliol del 2006 Inauguració: dijous 6 de juliol de 19 a 22'30h Una intención extrema Sed de libertad Juego de símbolos con giros inesperados. Fusión entre arte urbano y denuncia ideológica. Su espíritu se manifiesta mediante soporte gráfico en cuadros y camisetas expresivas para urbanitas irreverentes. El mundo evoluciona... Y tú? www.mono-logo.net

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TRICOMA SNAIL, WELDIO, ZMOTR’NICK I RALP

from 4 to 27 May 2006
Inauguració: Thursday 4 May 19 to 22h
Tricom THAT? WHO WE ARE? WHAT DO WE DO?
Tricom is an audiovisual group consisting of four people and is based on three types of creació:
Eudald Salarich “SNAIL” (DESIGN).
Mario Ruiz “WELDIO” (VISUAL).
Carlos Martinez: “ZMOTR,ÄòNICK” (M√öSICA).
Ra√∫l Fish “Ralph” (M√öSICA DESIGN).
We are an independent collective that wants to provide an alternative visió in the current audiovisual scene.
We rely always within the three communication channels in three key concepts:
Improvitsació, and Experimentació Espontanïetat.

del 4 al 27 de maig del 2006 Inauguració: dijous 4 de maig de 19 a 22h QUE ES TRICOMA? QUI SOM? QUE FEM? Tricoma es un grup audiovisual format per 4 persones, i es fonamenta en tres modalitats de creació: Eudald Salarich: "SNAIL" (DISSENY). Mario Ruiz: "WELDIO" (VISUALS). Carlos Martinez: "ZMOTR‘NICK" (MÚSICA). Raúl Peix: "RALP" (MÚSICA, DISSENY). Som un colectiu independent que vol donar una visió alternativa dins l'escena audiovisual actual. Ens basem sempre, dins les tres vies comunicatives, en tres conceptes clau: Improvitsació, Experimentació i Espontanïetat.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Urban Soldierz

Exposició: Urban Soldierz

6 to 29 April 2006
Col¬Σlectiu graffiti artists Lleida, bearing his teaching art since the late 80s and early 90s team formed by: Cruel, Rulo, Keke, Serm√≥n, Vladiartwork, Thread, Zulu, Saz , Sik, Ste, you know, Nine … Ready 4 da battle !!
www.urbansoldierz.com

Exposició: Urban Soldierz del 6 al 29 d'abril del 2006 Col·lectiu d'artistes de graffiti de Lleida, que porten ensenyant el seu art des de finals dels 80 i principis dels 90. Equip format per: Cruel, Rulo, Keke, Sermón, Vladiartwork, Fil, Zulu, Saz, Sik, Ste, Sap, Nine...Ready 4 da combat!! www.urbansoldierz.com

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P CREW SOKIO, SELF, UNER,  BINGE (C. CALIBRE), MASIU, SCUL, CROCK, VALEK I BONEHASH

Exposició Petiright crew
col¬Σlectiva art urb√ †
From 1 to 31 març 2006
The col¬Σlectiu P CREW has adapted its large-scale work and ef√ ≠ merely in the size and timing of a gallery.
We col¬Σlectiu petiright, m√ © s known as p.crew which d, Äôalguna way √ © s the first time exposed the whole group together as a single unit, the insignia of the P.
We have the opportunity d, Äôexplicar, depth and con√®ixer so m√ © s visual art and our way of doing it, because somehow we all agree that part of our life and aix√ ≤ √ © think that’s what fills us all to move forward the project we have in mind

Exposició Petiright crew col·lectiva d'art urbà Del 1 al 31 de març del 2006 El col·lectiu P CREW ha adaptat la seva obra de gran format i efímera, a les dimensions i temporalitat d'una galeria. Som el col·lectiu petiright, més coneguts com a p.crew el qual d’alguna manera és la primera vegada que exposem tot el grup en conjunt com a una sola unitat, la insignia de la P. Tenim la oportunitat d’explicar, profunditzar i conèixer de manera més visual el nostre art i la manera de fer-ho, ja que d'alguna manera tots coincidim en que forma part de la nostra vida i això creiem que és el que ens omple per seguir endavant tot el projecte que tenim en ment

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ovni (Terrassa)

dimensions Xpo
A UFO. Taratiel
From 2 to 25 February 2006
Expo shows the dimensions visions
the author during his traject√≤ria on√ ≠ rich aboard the UFO.
The abstracci√≥ space that draws on the support that it poses © det√ to have a look, endless options, making it, aix√ ≠, a leading open capa√ß choose and even to imagine a new dimensi√≥ that allows cr√ © Íxer. A dimensi√≥ many ways evokes the idea of exploraci√≥ and output m√≥n, freedom, decisi√≥ yet uncertain. The UFO elevates us to a galaxy of questions, options and exits.

xpo Dimensions OVNI d'A. Taratiel  Del 2 al 25 de febrer del 2006 Expo dimensions ens mostra les visions de l'autora durant la seva trajectòria onírica a bord de l'ovni.   L'abstracció de l'espai que es dibuixa en el suport, planteja a aquell que es deté a fer-hi una ullada, infinites opcions, convertint-lo, així, en un protagonista lliure, capaç de triar i, fins i tot d'imaginar una nova dimensió que li permeti créixer. Una dimensió amb moltes vies que ens evoca la idea d'exploració i sortida del món, de llibertat, decisió i alhora d'incertesa. L'ovni ens eleva a una galaxia de dubtes, opcions i sortides.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MARINA RAMONEDA & EDUARD FINESTRES

** HOUSE ** of a exposició
Marina Ramoneda, sculpture,
Eduard and windows, sound abstracció
Expo from 2 to 10 February 2007
Inauguració: Friday 2 ferbrer
19 to 22’30h
Eduard Quintana windows. Born 31 years ago Cabrianes son of Pepito and Ladybug ¥ d¬ within a portal, such as bonds. His traject√≤ria art√ ≠ STIC comen√ßa when his mother decides to join him in choral singing, drawing, arts pl√ † stiques,Ķ 8 years.
Marina Tuset Ramoneda. Since undisciplined, born in Barcelona by chance. He studied drawing al,Äôescola Acai Sabadell Arts pl√ † sticas al,ÄôEscola Massana. Currently trapeze acts by the Faculty of Fine Arts of Barcelona s,Äôha specializes in sculpture. His work is a h√ ≠ √ © Brid between the idea and applied arts. The construcci√≥ d, Äôespais sinister √ ≠ intimate, femeninament pertorbadors,Ķ transform a Al√ ≠ tion to Pa√ ≠ s Wonderland, who is not reflected in the mirrors.

**CASA** una exposició de Marina Ramoneda, escultura, i Eduard Finestres, abstracció sonora expo del 2 al 10 de febrer del 2007 Inauguració: divendres 2 de ferbrer de 19 a 22'30h Eduard finestres Quintana. Nascut a Cabrianes fa 31 anys, fill de Pepet i Marieta dins d´un portal, com els bons. La seva trajectòria artística, comença quan la seva mare decideix apuntar-lo a cant coral, dibuix, arts plàstiques… amb 8 anys. Marina Ramoneda Tuset. Ja indisciplinada, neix a Barcelona per casualitat. Estudia dibuix a l’escola Acai de Sabadell i Arts plàstiques a l’Escola Massana. Actualment fa de trapezista per la facultat de Belles Arts de Barcelona on s’ha especialitzat en escultura. El seu treball és un híbrid entre la idea i les arts aplicades. La construcció d’espais sinistrament íntims, femeninament pertorbadors… la transformen en una Alícia al País de les Meravelles, qui no es reflexa en els miralls.