_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Werens Dj’s (Sabadell)

DJ Exposició
December 15, 2005
28 January 2006
In a first d, Äôull may seem that √ © s drawing r√ pid † † if√ cil perform, perhaps reminiscent c√≤mic for its expressiveness, even aix√ ≠ if we stop to observe small details, textures, reliefs, colors, we realize that behind every picture there has been a thoughtful proc√ © s based transmit devised as a type of m√∫sica in studying the behavior of discjockeys as move, how they act, creating a format and composici√≥ …
Despr√®sd,Äôaquest an√ † lysis discover another hidden behind dimensi√≥ l, Äôaparen√ßa, which allows us to think not obvious interpretations.
Anna Farrés

 

Exposició DJ's del 15 de desembre de 2005 al 28 de gener de 2006 En un primer cop d’ull ens pot semblar que és un dibuix ràpid i fàcil de realitzar, potser ens recorda al còmic per la seva expressivitat, tot i així si ens aturem a observar els petits detalls, les textures, els relleus, els colors, ens adonem que darrera de cada quadre hi ha hagut una procés reflexiu basat en idear com transmetre un tipus de música, en estudiar el comportament dels discjockeys, com es mouen, com actuen, en crear un format i una composició,... Desprès d’aquest anàlisi descobrirem una altra dimensió amagada darrera l’aparença, que ens permet pensar en interpretacions no evidents. Anna Farrés

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Antonio Moyano (Menorca)

Exposició Antonio Moyano
from 3 to 25 November 2005
Among the plan and we are dimensi√≥ figures and compositions for molded l, Äôartista menorqu√ ≠ a proposal that extends the l, Äôespai basitdor.
L, ≠ Äôartista menorqu√ Antonio Moyano despr√ © s rec√≥rrer various t√®cniques art√ ≠ sticas realism as the na√Øf the collage .. from teen has now come to develop † STIC a manifestaci√≥ pl√ that t√ © l, Äôambici√≥ break l, Äôespai bounded by frame, so take a volume regarding the plan. These compositions combining decorative background with foreground volume featuring female figures.
A l, Äôespai d, Äôart Impaktes Visual (San Francisco, 15) will see a sel.lecci√≥ d, ÄôAntonio Moyano works from 3 to 25 November.

Exposició Antoni Moyano del 3 al 25 de novembre de 2005 Entre el pla i la dimensió ens apareixen figures i composicions moldejades per l’artista menorquí, una proposta que amplia l’espai del basitdor. L’artista menorquí Antonio Moyano després de recórrer diverses tècniques artístiques com el realisme, el naïf, el col.lage,.. desde adolescent, actualment ha arribat a desenvolupar una manifestació plàstica que té l’ambició de trencar l’espai delimitat pel bastidor, i per tant prendre un volum respecte el pla. Es tracta de composicions que combinen el fons decoratiu amb el primer pla en volum protagonitzat per figures femenines. A l’espai d’art Impaktes Visuals (Sant Francesc, 15) podrem veure una sel.lecció de les obres d’Antonio Moyano del 3 al 25 de novembre.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Patrick Grau

Exposició: Art Nokturn (Patrick Grau)
5 to 28 October 2005
Briefs d, Äôart nokturn; l√ ≠ Nies who improvised his tra√ß faces winding confusi√≥ directions …. all these features we can see at work d, Äôen Patrick Grau, an artist from the city and experiencing new search d, Äôexpressi√≥ ways.
Nokturn Art √ © s name with that firm Patrick Grau, an artist polifac√®tic dedicated to everything that can give l, Äôabast the m√∫sica and painting. The name makes refer√®ncia the work that has been done so far, DJ, a job that night l, Äôha interspersed with performing arts pl√ † sticas decorations discos, performances, sets, … Even aix√ ≠, this name that includes his work l, Äôha chosen for its sound to pronounce on it, not for its meaning

Exposició: Art Nokturn (Patrick Grau) del 5 al 28 d'octubre de 2005 Pinzellades d’art nokturn; línies que improvitzen el seu traç, cares sinuoses, confusió de direccions,.... tots aquests trets els podem veure en el treball d’en Patrick Grau, un artista de la ciutat que experimenta i cerca noves vies d’expressió.   Art nokturn és el nom amb que firma Patrick Grau, un artista polifacètic dedicat a tot el que pot arribar a donar l’abast la música i la pintura. El nom fa referència a la feina que ha estat fent fins ara, discjockey, una feina nocturna que l’ha intercalat amb les arts plàstiques realitzant decoracions per discoteques, performances, escenografies,... Tot i així, aquest nom que engloba la seva obra l’ha escollit per la seva sonoritat en pronunciar-lo, i no pas pel seu significat

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Matilda

xposició: Matilda (Laia Pampalona)
Il¬Σlustracions in boxes, rings, earrings, postcards … 1 to September 30, 2005
Matilda. This name may provide graci√≥s since no √ © s very unusual, and it already draws aix√≤ l, Äôatenci√≥; to think that they can hide behind the name we imagine a lady d, Äôedat avan√ßada, a pet, a rag doll …. per√≤ in reality the name corresponds to a project com√∫ two artists sabadallenques: Cristina Brossa and Laia Pampalona. The intenci√≥ have √ © s work jointly design issues gr√ † fic, illustrations, films, video installations, and probably due to a long etc√®tera qu√® great enthusiasm in the project was born Matilda

xposició:Matilda (Laia Pampalona) Il·lustracions en quadres, anells, arrecades, postals... de l'1 al 30 de setembre de 2005 Matilda. Aquest nom ens pot resultar graciós ja que no és gaire usual, i per això mateix ja ens crida l’atenció; en pensar qui es pot amagar darrera aquest nom ens imaginem una senyora d’edat avançada, una mascota, una nina de drap,.... però en la realitat aquest nom correspon a un projecte comú de dues artistes sabadallenques: la Cristina Brossa i la Laia Pampalona. La intenció que tenen és treballar conjuntament temes de disseny gràfic, il.lustracions, projeccions, videoinstal.lacions, i segurament un llarg etcètera degut al gran entusiasme en què ha nascut el projecte Matilda

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D-Andres (St. Quirze del Vallès)

Andres D-Exposici√≥ “Organikus” from 2 to 30 June 2005

 

D-Andres Exposició: "Organikus" del 2 al 30 de Juny del 2005

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

marta

Exposici√≥ Marta Surroca Pintura,Ä ¢ ¢ Gravat,Ä Book Author of the 7 July 2005 22de

Exposició: Marta Surroca Pintura•Gravat•Llibre d'Autor del 7 al 22de juliol del 2005

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Artistes Urbans

Exposició: Urban Artists from 5 to 27 May 2005
KIMO • TREPAX • PATRICK • OVNI • ELEDU • J.LOCA • FIRME • MATILDA • BONE • ANDRUL • WERENS

Exposició: Artistes Urbans del 5 al 27 de maig del 2005 KIMO • TREPAX • PATRICK • OVNI • ELEDU • J.LOCA • FIRME • MATILDA • BONE • ANDRUL • WERENS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Llorenç Vendrell РRamon Puig

Two looks at √çndia s√≥n careful selecci√≥ eight large-format photographs. The Lloren√ß the s√≥n made in 1997 in South √çndia with c√ † mere reflex 35mm. The Ramon s√≥n of 2004 made the northern √çndia c√ † with digital camera.
7 to 29 April 2005.

Dues mirades a l'Índia són una acurada selecció de vuit fotografies de gran format. Les del Llorenç són fetes l'any 1997 al sud de l'Índia, amb càmera reflex 35mm. Les del Ramon són del 2004 fetes al nord de l'Índia amb càmera digital. del 7 al 29 d'abril del 2005.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Osuna Exposici√≥ Hono: My favorite terrors “Transmanga”

3 31 març 2005
One of our favorites and loved cartoonists c√≤mics, especially graffiti artist. His strips c√≤miques to Fak made us laugh and simultaneously cavil¬Σlar. Now we work with the new sorpr√®n pict√≤rica, Auel its terrors predilectes,Äù images on√ ≠ for√ßa very rich expressive us into the m√≥nc√ † Ustica, funny and thoughtful l, ÄôHono.

del 3 al 31 de març del 2005 Un dels nostres preferits i estimats dibuixants de còmics, graffitero i sobretot artista. Les seves tires còmiques al Fak ens han fet riure i a la vegada cavil·lar. Ara ens sorprèn amb la nova obra pictòrica “els seus terrors predilectes”, imatges oníriques amb molta força expressiva que ens endinsen en el món càustic, divertit i reflexiu de l’Hono.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Werens (Ramon Puig)

Expoflor
Scents, colors, feelings … all aix√≤ im√ © s leads the singular recreaci√≥ bot√ unique † pict√≤rica of the new work in Werens. A look fresh and daring these gray winter days.

EXPOFLORS Olors, colors, sensacions...tot això i més ens porta la singular recreació botànica de la nova obra pictòrica d'en Werens. Una mirada fresca i agosarada per aquests grisos dies d'hivern.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Josep Berenguel

THE BIG MÉS my headaches
Aoun d, dripping faucet, an iron, drawings retrieved d, Äôanys en√ß√ †, objects des√∫si a lot of newspaper clippings. Up, even aix√≤ im√ © s iconography that goes back to the time of the Dadaists, however al,ÄôAlemanya d, Äôentreguerres or those shocks that cause the object trouv√ © Marcel Duchamp. In any case, it is now Josep Berenguel, polifac√®tic born artist currently residing in Sabadell and Manresa, among performances, graffiti and sets, as pict√≤rica producci√≥ highlights, Auel m√ © s my big worry cap,Äù. This exposici√≥ we can see a small sample and check once m√ © s as l, Äôactitud the Dad√ † s,Äôha recycled over the years, from d, Äôirrompre as an antagonism to channel mid √ßant the recuperaci√≥ d, Äôarticles home games po√®tics Berenguel as those proposed with his paintings.
Oriol Fontdevila

EL MÉS GRAN DELS MEUS MALS DE CAP El degoteig d’una aixeta, una planxa, dibuixos recuperats d’anys ençà, objectes en desús i un munt de retalls de diari. Configuren, tot això i més, una iconografia que ens remunta a aquells temps dels dadaistes, tanmateix a l’Alemanya d’entreguerres o aquells sotracs que ocasionaren els object trouvé de Marcel Duchamp. En tot cas, es tracta ara de Josep Berenguel, artista polifacètic nascut a Sabadell i actualment resident a Manresa que, entre performances, graffiti i escenografies, destaca la producció pictòrica com a “el més gran dels meus mals de cap”. En aquesta exposició en podem veure un petit tast i comprovar una vegada més com l’actitud del Dadà s’ha reciclat amb el pas dels anys, des d’irrompre com a un antagonisme fins a canalitzar, mitjançant la recuperació d’articles casolans, jocs poètics com els que Berenguel proposa amb els seus quadres. Oriol Fontdevila